طرح زمستانه

هر روز يک جايزه!

طرح زمستانه باشگاه مشتريان بانک صادرات در سه بخش فعاليت در سايت باشگاه، درگاه همراه بانک و خودپرداز ارائه مي گردد. شما مشتري عزيز مي توانيد با عضويت در سايت باشگاه مشتريان بر اساس شاخص هاي جدول ذيل، نسبت به جمع آوري امتياز اقدام نماييد.

زمان اجراي طرح
1396/10/01 الي 1396/12/29
جوايز
 • 30 جايزه نقدي 5،000،000 ريالي براي 30 نفر جمعا به مبلغ 150 ميليون ريال
 • 30 جايزه نقدي 3،000،000 ريالي براي 30 نفر جمعا به مبلغ 90 ميليون ريال
 • 30 جايزه نقدي 2،000،000 ريالي براي 30 نفر جمعا به مبلغ 60 ميليون ريال
زمان قرعه کشي
فروردين 1397
جدول امتيازات
رديف نوع فعاليت مبناي محاسبه امتياز
1 عضويت در سامانه باشگاه مشتريان 30 30 امتياز براي يک بار
2 هر بار دعوت از دوستان در باشگاه مشتريان با استفاده از کد عضويت در هنگام ثبت نام 2 150 امتياز در ماه
3 هر بار شرکت در مسابقه ماهانه باشگاه مشتريان 5 5 امتياز در ماه
4 هر پاسخ صحيح به مسابقه باشگاه مشتريان 10 10امتياز در ماه براي هر سوال
5 هر پنج مرتبه log in به باشگاه مشتريان (هر log in در روزهاي متفاوت صورت پذيرد) 5 5امتياز براي يک بار
6 تکميل اطلاعات شغلي موجود در بخش پروفايل سايت باشگاه 2 2 امتياز براي يک بار
7 تکميل اطلاعات شخصي موجود در بخش پروفايل سايت باشگاه 2 2 امتياز براي يک بار
8 تکميل اطلاعات محل سکونت موجود در بخش پروفايل سايت باشگاه 2 2 امتياز براي يک بار
9 تکميل اطلاعات علايق موجود در بخش پروفايل سايت باشگاه 2 2 امتياز براي يک بار
10 تکميل اطلاعات پست الکترونيک موجود در بخش پروفايل سايت باشگاه 2 2 امتياز براي يک بار
11 تکميل اطلاعات تحصيلات موجود در بخش پروفايل سايت باشگاه 2 2 امتياز براي يک بار
12 نصب و فعالسازي نرم افزار همراه بانک 20 20 امتياز براي يک بار
13 هر تراکنش پرداخت اقساط تسهيلات در همراه بانک 10 100امتياز در ماه
14 هر تراکنش پرداخت قبض در همراه بانک 5 100 امتياز در ماه
15 هر تراکنش خريد شارژ در همراه بانک 3 30 امتياز در ماه
16 هر تراکنش پرداخت اقساط تسهيلات در خودپرداز 5 50 امتياز در ماه
17 هر تراکنش پرداخت قبض در خودپرداز 3 60 امتياز در ماه
18 هر تراکنش خريد شارژ در خودپرداز 3 60 امتياز در ماه
 
 

طرح فروش طلايي

ويژه دارندگان پايانه هاي فروش

پذيرندگان گرامي دستگاه کارت خوان (POS)، وجوه حاصل از تراکنشهاي فروش در دستگاه کارتخوان خود را در يکي از سه حساب جاري،پس انداز و يا کوتاه مدت حفظ نماييد تا بر امتيازات شما در طرح فروش طلايي باشگاه مشتريان بانک صادرات افزوده شود و با افزايش ميزان فروش و حفظ وجوه در حساب، شانس خود را در قرعه کشي اين طرح افزايش دهيد.

براي شرکت در اين طرح حداقل معدل ماهانه مربوط به حفظ مبالغ تراکنشها در هر يک از حسابهاي (جاري، قرض الحسنه و کوتاه مدت) معادل 5 ميليون ريال مي باشد.
زمان اجراي طرح
دي ماه 1396 الي خرداد ماه 1397
جوايز
مرحله اول
 • 10 جايزه نقدي 50 ميليون ريالي
 • 50 جايزه نقدي 20 ميليون ريالي
 • 50 جايزه نقدي 10 ميليون ريالي
مرحله دوم
 • 20 جايزه نقدي 50 ميليون ريالي
 • 50 جايزه نقدي 20 ميليون ريالي
 • 50 جايزه نقدي 10 ميليون ريالي
زمان قرعه کشي
-
مثال
پذيرنده اي ماهانه بطور ميانگين 100 ميليون ريال تراکنش در دستگاه کارت خوان مغازه خود دارد. اين پذيرنده بدون برداشت از حساب کليه مبالغ اين تراکنشها را در حساب جاري متصل به دستگاه کارت خوان خود حفظ مينمايد. بنابراين معدل حفظ وجوه تراکنشهاي ايشان نيز 100 ميليون ريال مي باشد. نحوه محاسبه امتياز اين پذيرنده در ماه اول بشرح ذيل مي باشد:
امتياز ماه اول
100000000 / 5000000 × 10 = 200
جدول امتیازات نمونه
مخاطب نوع حساب ميانگين حساب* ضريب امتياز
پذيرندگان جاري 5 ميليون ريال 10
پذيرندگان پس از انداز 5 ميليون ريال 5
پذيرندگان کوتاه مدت 5 ميليون ريال 2
منظور از "ميانگين حساب"، حداقل ميانگين ماهانه حساب شما مي باشد.
 
 

طرح برگ برنده

با وصول چک هاي خود در بانک صادرات، جايزه بگيريد

مشتري گرامي بانك صادرات ايران، شما مي توانيد با واگذاري تمامي چك هاي ساير بانك ها در حداقل يكي از حساب هاي افتتاحي خود نزد بانك صادرات ايران در اين طرح مشاركت فرماييد.

زمان اجراي طرح
دي ماه 1396 الي خرداد ماه 1397
جوايز
 • 5 كمك هزينه خريد خودرو هر يك به ارزش 300 ميليون ريال
 • 30 جايزه نقدي براي 30 نفر، هر يك به ارزش 10 ميليون ريال
پس از اتمام طرح
-
جدول امتيازات
ماندگاري ماهانه مبلغ دريافتي چك مشمول دريافت امتياز معادل يک ميليون ريال و هم چنين مقدار ماندگاري ماهانه مبلغ دريافتي چك برابر 10 ميليون ريال مي باشد. امتياز واحد در اين طرح نيز معادل 10 مي باشد.
نوع حساب ضريب حداقل امتياز ماهانه امتياز 6 ماهه
قرض الحسنه جاري 10 100 600
قرض الحسنه پس انداز 5 50 300
كوتاه مدت 2 20 120
مثال
به عنوان مثال شما دوست عزيز، امروز يك معامله انجام داده ايد و در قبال آن از شخص طرف معامله خود، يك فقره چك ساير بانك ها (به غير از بانك صادرات ايران) را به مبلغ 10 ميليون ريال دريافت نموده ايد. حال قصد داريد كه به شعبه خود در بانك صادرات ايران مراجعه كنيد و اين چك را به يكي از حساب هاي افتتاحي خود واگذار و در زمان ذكر شده در تاريخ چك، وجه آن را دريافت يا وصول نماييد. با فرض اين كه نوع حساب افتتاحي شما نزد بانك صادرات ايران؛ حساب قرض الحسنه جاري مي باشد، پس از دريافت يا وصول مبلغ 10 ميليون ريال با گذشت يك ماه از ماندگاري اين مبلغ يا وجه، از امتياز خوبي بهره مند خواهيد شد.
حال نظر شما را به نحوه محاسبه امتياز در طرح برگ برنده جلب مي نماييم:
 • مبلغ چك 10,000,000 ريال
 • نوع حساب متصل به بانك صادرات ايران قرض الحسنه جاري
 • مدت زمان ماندگاري مبلغ دريافتي چك يك ماه
امتياز ماندگاري ماهانه: به ازاي ماندگاري ماهانه براي هر مبلغ 10,000,000 ريال در حساب قرض الحسنه جاري، معادل 10 امتياز لحاظ خواهد گرديد.
محاسبه امتياز بدين شكل مي باشد:
10 = 1,000,000 / 10,000,000 واحد
100 = 10 * 10 امتياز
همانطور كه ملاحظه مي فرماييد؛ به طور خيلي ساده و راحت، شما فقط با واگذاري يك فقره چك ساير بانك ها به مبلغ 10 ميليون ريال در حساب قرض الحسنه جاري خود نزد بانك صادرات ايران و ماندگاري آن به مدت يك ماه صاحب 100 امتياز شده ايد. البته به عرض مي رساند كه مدت زمان اجراي طرح برگ برنده، معادل 6 ماه در نظر گرفته شده است و در اين خصوص اگر شما قصد ماندگاري مبلغ 10 ميليون ريال را براي اين مدت داشته باشيد، امتياز شما به 600 امتياز افزايش خواهد يافت كه شانس شما را در قرعه كشي اين طرح افزايش مي دهد.
100 * 6 = 600