درباره باشگاه مشتريان بانک صادرات ايران

با توجه به اهميت مشتريان و لزوم ارتباط بيش از پيش با اين عزيزان، باشگاه مشتريان بانک صادرات ايران طراحي و راه اندازي گرديد.

اميد داريم بتوانيم ضمن تعامل بيشتر و ايجاد محيطي گرم  و پويا ارتباط نزديکتري با شما برقرار نماييم و ضمن معرفي خدمات و محصولات بانک واجراي طرح هاي جذاب و متنوع با اهداي جوايز ارزنده از شما قدرداني کنيم.

وفاداري مشتريان گرامي به بانک صادرات ايران براي ما مهم است و تمام تلاش خود را جزم کرده ايم تا ضمن خلق محصولات جديد و ارتقاي کيفيت خدمات فعلي با توجه به نياز و شايستگي شما، از نظرات و انتقادات و پيشنهادات شما در راستاي اين هدف استفاده نماييم.